1- دهستان منگور شرقی : به مرکزیت روستای حمزه‌آباد مشتمل بر 79 روستا به اسامی زیر:

1 - آغاسور، 2 - آفان، 3 - آمید، 4 - ابراهیمه، 5 - باگردان علیا، 6 - باگردان
سفلی، 7 - بیهنگوین، 8 - بیطاس، 9 - پلکه، 10 - تقه گو یز، 11 -دو چومان(چومان علیا – سفلی)،12 – مزرعه چومان، 13 - حسن چپ، 14 - حاجی مامیان، 15 - خاتون استی، 16 - سوران، 17 - خانگی،
18 - دوسید، 19 – خره جو، 20 - دولپمو، 21- دهبکر، 22 - داغه، 23 - دول بهار، 24
- رفته، 25 - زندان دره، 26 - زیوه، 27 - سیاقول علیا، 28 - سیاقول سفلی، 29 -
کوسه سرمرگان، 30 - سلیم‌ساغول، 31 - سیلم، 32 - سرهولان، 33 - سرتنگ، 34 - سیرو،
35 - سمینو، 36 - سرطان، 37 - سولغه، 38 - سلوک، 39 - شورآباد، 40 - شیخان، 41
-‌قره چلان، 42 - فوزلوجه، 43 - قماریه، 44 - قشقونه علیا، 45- قشقونه سفلی، 46 - قلات سیان، 47 - فامیش‌آباد، 48 - کاویس، 49 -‌کامم، 50 -کوتر، 51 - کله زندآباد، 52 - کوخان، 53 - گیاه دروان، 54 - گلیار، 55 - گوملیان،56 - لیمونج، 57 - مازله، 58 - مزرعه، 59 - میرگرو، 60 -‌موسی دایکوژاو، 61 -
محمودآباد، 62 - مرانه، 63 - نیلان، 64 - عبداله کرده، 65 - بایزیدآباد، 66 -محمودآباد، 67 - کیسلان، 68 - میریسه، 69 - اصحاب،70 - شکربگ، 71 - گاگش علیا، 72- گاگش سفلی، 73- کانی شینکه، 74 - کارگ، 75 - هرمه، 76 - حمزه‌آباد، 77 - سرخاب، 78 - جانداران،79 -‌چومل.80- حمزه آباد .

--------------------------------------------------------

2- دهستان کانی بازار:‌ به مرکزیت روستای کیتکه مشتمل بر 46 روستا به اسامی زیر:


1 – آچی دره ، 2 – اسلام آباد ، 3 – اوزون تاش ، 4 – ایل تیمور، 5 – بهرام آباد(بارام آوا )، 6 – بره جو، 7 - بیرام، 8 – پاش برد، 9 – پیرمیکائیل ، 10 -جهانگیر، 11 – چهارگاه ، 12- خالدلیل ، 13 – خلیفان ، 14 – زنده قول ، 15 – سویناس ،16 - شهرزور، 17 – شیخ یوسف ، 18 – عین ملاء ، 19 –قالوی زندان ، 20 –قلعه جوغه ، 21 - قوزولوی علیا، 22 - قوزلوی سفلی، 23 – قویطل ، 24 – کانی رش ،25 – کانی سفید ، 26 – کانی سیب ، 27 – کانی میران ، 28 –کاولان علیا  ، 29 – کاولان سفلی ، 30 –کله کاوی ، 31 – کل تپه ، 32 – کوران ، 33- کورگه ، 34 – کوشگدره ، 35 – کیتکه ، 36- کهنه ده شوگایی ، 37 – کهنه ده گلینان ، 38 – گلینان ، 39 – گاومیشان ، 40 – گرد شیلان ، 41 –گرده بردان ، 42 –گراوی ، 43 –گنه دار، 44 – ماژگه ، 45 – میره ده ، 46 – یار علی .

--------------------------------------------------------

3- دهستان آختاچی غربی:‌ به مرکزیت روستای قره‌بلاغ مشتمل بر 39 روستا به اسامی زیر:


1 – امین آباد ، 2 – اوطمیش ، 3 – اوزندره علیا ، 4 – اوزوندره سفلی ، 5 – باجوند ، 6 – برهان ،7 – بوزه ، 8 – برده میش ، 9 – بصری ، 10 –پیربه له ، 11 – تکان لوجه ،12 – حاجی علی کند ،13 – خاتون باغ ، 14 – خاتون خاص ، 15 – درمان ، 16 – دوست علی ، 17 – زگدراو ، 18 – ساروانه ، 19 – سنجاق ، 20 – سهولان ، 21 – سیدآباد ، 22 – سیچان بلاغ ، 23 – شیلان آباد ، 24 – عیسی کند ، 25 – قره بلاغ ، 26 – قزلجه علیا ، 27 – قزلجه سفلی ، 28 – قمطره ، 29 – قورغان ، 30 – قلعه جوغه ،31 – قلات ، 32 – کانی کوتر، 33 – کپه کند ، 34 – کلیجه ، 35 – کهنه ده دوم ، 36 - لاچین ، 37 - هفتوانه ، 38 – یادآباد علیا ، 39 -‌ یادآباد سفلی .

--------------------------------------------------------

4- دهستان مکریان غربی: به مرکزیت روستای دریاز مشتمل بر27 روستا به اسامی زیر:


1 - آلبلاغ، 2 - اگریقاش، 3 - پایین دره، 4 – توت آغاج ،  5– حاجی آباد، 6 - خانقاه ،7 - خلیفه، 8 - خورخوره، 9-چوملان، 10 - دارلک، 11 – داش تیمور، 12 – داشخانه ، 13 -دریاز، 14 - سیلک،  5
قاضی آباد، 16 – قجی آباد، 17 – قره خان، 18 -‌قره قشلاق، 19 - قزلقوپی، 20 – قم قلعه ، 21 –کوسه کهریزه، 22 – کهنه ده،23 – کهریزه شیخان، 24 - گاپیس ، 25- گردیعقوب، 26 - گول، 27 – یوسف کند

-----------------------------------------------------

۵- دهستان مکریان شرقی: ‌به مرکزیت روستای گوگ تپه مشتمل بر 19 روستا، به اسامی زیر:


1 - آزاد، 2 - بادام، 3 – برده ره شان، 4 - ترشکان، 5 - تنگ بالکه، 6 – حاجی خوش،7 - خطائی، 8 – عبدالله آباد، 9 – قره داغد، 10 - قلقله، 11 – قوپی باباعلی، 12 – کهریزه علی بایزید، 13 - گابازله، 14 – گرده گرو، 15 – گرده رش، 16 – گوگ تپه ، 17 – گیج آباد، 18- لج، 19 - مزرعه امیرآباد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 خرداد 1390    | توسط: admin administrator    | طبقه بندی: دانستنی های شهر، اماکن گردشگری،     |
نظرات()